Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Konstvän?

Du som anställd i Handelsbankskoncernen eller uppbär pension från banken kan bli medlem i Handelsbankens Konstförening.

Som medlem i Handelsbankens Konstförening får du möjlighet att både uppleva och vinna spännande och nutida konst och konsthantverk.

Bli medlem

Behandling av personuppgifter i Handelsbankens Konstförening

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen och kompletterande svensk lagstiftning ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen innehåller regler om behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter registrerade personer har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Hur Handelsbankens Konstförening behandlar dina personuppgifter

Här beskriver vi vilka personuppgifter Handelsbankens Konstförening (nedan ”Konstföreningen”) hanterar och varför. Du får också information om varifrån Konstföreningen samlar in personuppgifter och hur länge Konstföreningen sparar dem. Vidare beskriver vi hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, framföra synpunkter eller ställa frågor om behandlingen. Informationen riktar sig till medlemmar i Konstföreningen.

Vilka personuppgifter hanteras av Konstföreningen och varför?

Konstföreningen behandlar medlemmarnas personuppgifter såsom namn, adress, personnummer,
och e-postadress. Konstföreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Det grundläggande
ändamålet med behandlingen är administration av föreningens medlemsregister och
kontakt/korrespondens med föreningens medlemmar.

Ändamålen som beskrivs ovan innebär att Konstföreningen behandlar medlemmarnas
personuppgifter i exempelvis följande situationer:

  • Utskick av information till medlemmarna från Konstföreningens Programkommitté, såsom guidade visningar och kallelse till föreningens årsmöte.
  • Genomförande av lotteri av konst och konsthantverk & design.
  • Publicering på Konstföreningens webbplats av vinnarna i lotteriet och händelser från föreningsverksamheten.

Konstföreningen hanterar personuppgifter utifrån olika rättsliga grunder

Fullgörande av avtal

Den huvudsakliga rättsliga grunden för Konstföreningens behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet om medlemskap i Konstföreningen.

Konstföreningens intresse

I den mån Konstföreningens åtgärder inte utförs på grund av avtal är den rättsliga grunden för
behandlingen normalt att det är ett berättigat intresse för Konstföreningen enligt gällande
lagstiftning.

Hur Konstföreningen samlar in dina personuppgifter

Konstföreningen samlar in personuppgifterna från dig i samband med att du blir medlem i
Konstföreningen. För att säkerställa att personuppgifterna som vi behandlar är aktuella hämtas
personuppgifter sedan löpande från Handelsbankens Personalsystem.

Vem delar Konstföreningen dina personuppgifter med?

Konstföreningen delar information om dig med Handelsbanken.

Hur länge sparar Konstföreningen dina personuppgifter?

Konstföreningen sparar dina personuppgifter så länge vi behöver det för att administrera ditt
medlemskap i föreningen. Vissa uppgifter sparas under längre tid för historiska ändamål, t.ex. listor
över vinnarna i lotteriet av konst och konsthantverk & design samt protokoll från årsmöten.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter

Du har flera rättigheter gällande dina personuppgifter som Konstföreningen hanterar:

  • Du kan begära ut en kopia av dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag.
  • Om du upptäcker att Konstföreningen har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammats på det.
  • Du kan begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.
  • Du kan invända mot att Konstföreningen behandlar dina personuppgifter utifrån

Konstföreningens intresse som beskrivs ovan.

Du kan få en digital kopia på de flesta av de personuppgifter som du lämnat till Konstföreningen och som Konstföreningen hanterar i sina system. Konstföreningen kan också, på ditt uppdrag och i de fall det är tekniskt möjligt, direkt flytta dessa uppgifter till något annat företag eller myndighet som ska hantera dina personuppgifter. Detta kallas dataportabilitet.

Information och kontaktuppgifter

Om du önskar få ett registerutdrag eller utöva någon annan av dina rättigheter som anges ovan eller
om du i övrigt har frågor eller synpunkter kring hur Konstföreningen behandlar dina personuppgifter
är du välkommen att kontakta oss på e-post konst@handelsbanken.se eller till följande postadress:

Handelsbankens Konstförening
106 70 Stockholm

Du kan också alltid kontakta tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten på datainspektionen.se.