Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Vad gör konstföreningen?

Vad gör konstföreningen?

Handelsbankens konstförening är en av Sveriges största och mest välrenommerade konstföreningar!

Konstföreningen startade 1944 och är en av bankens största personalföreningar med medlemmar både i Sverige och utomlands. Konstföreningen har sedan starten ett starkt stöd från bankledningen som ser värdet i en förening som främjar kreativitet och skapar social gemenskap med ökad trivsel på arbetsplatsen. Konsten lyfter fram värdegrundsfrågor som blir allt viktigare för företagets anställda men också för kunderna.

Konstföreningen vill stimulera intresset för samtida konst och konsthantverk och design bland bankens anställda. Genom att arrangera konstvisningar och lotta ut konst bland medlemmarna hoppas vi att ännu fler av bankens anställda får upp ögonen för samtida konst och konsthantverk. Eftersom medlemskapet fortsätter även efter en pensionering ger det nuvarande kollegor och de som slutat en social möjlighet att träffas under lättsamma former.

Målsättningen hos Handelsbankens inköpsnämnder är att köpa in konst av hög kvalité med inriktning mot aktiva svenska konstnärer, där ofta unga debutanter ingått bland inköpen. Kompetensen bland de som ansvarar för att köpa in konst respektive konsthantverk är mycket god vilket gör att du kan vara säker på att vinsterna alltid är intressanta och av god kvalitet. Bland urvalet av inköpen hittar man idag kända namn som Sven X-et Eriksson, Gösta Adrian Nilsson, Lage Lindell och Siri Derkert. I Stockholm har man som medlem dessutom möjlighet att gå på subventionerade visningar av aktuella utställningar inom konst och konsthantverk/design eller genom att ordna besök hos konstnärer och konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder.

Föreningen har två sektioner, en för konst och en för Konsthantverk & design. Varje vår och höst lottar respektive sektion ut konst bland sina medlemmar. Totalt delas ca 400 verk ut från Konstföreningen varje år. Denna ansenliga mängd verk som löpande köps in från gallerier och konstnärer gör konstmarknaden levande och Konstföreningen har genom sina uppköp gjort sig ett namn bland dagens konstnärer och gallerister.

Konstsektionen

Bo Nordling
Bo Nordling
Maria Nilsson
Maria Nilsson
Henrik Rydinger
Henrik Rydinger
Anette Jeansson
Anette Jeansson
Jenny Dahl
Jenny Dahl
Magnus Nilén
Magnus Nilén
Monica Andén
Monica Andén
Cecilia Karlsson
Cecilia Karlsson
Fanny Aspvik
Fanny Aspvik
Inköpsnämnden för konstsektionen består av ett antal dedikerade individer. Vi brinner alla för samtida konst och genom att besöka konstnärer och olika utställningar gör vi vårt bästa för att hålla oss uppdaterade vad som händer inom konstvärlden. På senare år har intresset för fotokonst kommit starkt liksom föreställande måleri. Detta avspeglar sig också i de inköp vi gör. Huvudsakligen köper vi konst av nordiska konstnärer, både av redan etablerade konstnärer och unga konstnärer som vi tror på. Så långt det är möjligt köper vi original. Inköpen gör vi på gallerier, konstmässor och ibland direkt av konstnären. Vid ett par tillfällen har vi också köpt konst på Liljevalchs Vårsalong.

Konsthantverk- och designsektionen

Pernilla Vinnerås
Pernilla Vinnerås
Janina Ellgren
Janina Ellgren
Stefan Malm
Stefan Malm
Carina Waerner
Carina Waerner
Lena Williamsson
Lena Williamsson
Karl Ekholm
Karl Ekholm
Caroline Ekman
Caroline Ekman
Michael Book
Michael Book
Birgitta Silfverskiöld
Birgitta Silfverskiöld
Inköpsnämnden för konsthantverk och design består av hängivna, entusiastiska inköpare! Inköpen görs främst via gallerier, oftast kooperativ där flera av konsthantverkarna är medlemmar men även direkt av konstnärerna/konsthantverkarna. Det är främst nordiska konstnärer vi köper in av. Huvudsakligen köps unika föremål  eller föremål i små serier in. Våra material är glas, keramik, metall, trä och textil. På senare tid har konsthantverk närmat sig konsten främst när det gäller objekt, det är inte längre självklart att en tekanna ska gå att använda till att ha te i, utan den blir istället en skulptur. Föremålen varierar, det kan vara allt från en handtuftad unik matta, en stol i limiterad upplaga, ett unikt halsband i silver eller ett spännande objekt i keramik. Det händer även att vi närmar oss design, att föremålen är fabrikstillverkade men i limiterad upplaga.

Styrelsen

Pål Bergström Ordförande
Pål Bergström Ordförande
Krister Juvander
Krister Juvander
Bo Nordling
Bo Nordling
Helena Westin
Helena Westin
Lolou Sörenson
Lolou Sörenson
Maria Widegren
Maria Widegren
Pernilla Vinnerås
Pernilla Vinnerås
Anita Eriksson
Anita Eriksson
Helena Kehrer
Helena Kehrer
Mikaela Hazell
Mikaela Hazell
Styrelsen leder föreningens löpande arbete, och samordnar programverksamheten, konst- och konsthantverkssektionerna samt arbetet med hemsidan.

Stadgar

För konstsektionen och i tillämpliga delar även konsthantverkssektionen.
Senast ändrade vid årsmötet 2009.

Namn och ändamål

§ 1. Föreningens namn är Handelsbankens Konstförening.
Den är en ideell förening med ändamål att i två sektioner sammanföra anställda inom Handelsbankskoncernen som har ett gemensamt konstintresse. Sektionerna benämns Konstsektionen respektive Konsthantverkssektionen. Sitt syfte vill föreningen i huvudsak söka främja genom att bland medlemmarna utlotta konstverk respektive konsthantverk, som inköps för detta ändamål, genom att arrangera utställningar av för utlottning inköpta verk samt ordna föredrag, utställningsbesök m m för att öka intresset och utveckla sinnet för konst bland medlemmarna.

Medlemskap

§ 2. Medlemskap i föreningen kan efter ansökan vinnas av alla anställda i banken och dess helägda dotterbolag samt av alla som uppbär pension från banken. Medlemskapet upphör i och med att medlemmen slutar sin anställning på annat sätt än genom avgång med pension.
§ 3.
Medlemsavgiften fastställs årligen vid årsmötet och betalas månadsvis.
§ 4. Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.

Styrelse och revision

§ 5. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare minimum tio och maximun tolv ledamöter. Såväl ordförande som övriga ledamöter utses vid årsmötet. Styrelsens ordförande väljs på ett år och övriga styrelseledamöter på två år. Avgår ledamot före utgången av mandattiden, kan styrelsen adjungera ny ledamot för den återstående tiden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid årsmötet ska tillsättas en valberedning bestående av två ledamöter. Valberedningen ska tillsättas för nästkommande styrelseval. Den ska upprätta förslag till styrelseledamöter, vilket förslag dock inte är bindande vid årsmötet. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta denne finner erforderligt eller när annan styrelseledamot hos honom föreslår sammanträde. Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut anses ha fattats när de flesta röstande är ense. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Besluten ska protokollföras. Styrelsen ska varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Styrelseledamot ska inte åtnjuta arvode från föreningen för sitt uppdrag.
§ 6. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen därtill utser.
§ 7. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet två revisorer jämte två suppleanter.
§ 8. Fullständigt bokslut ska upprättas per den 31 december varje år. Senast den 31 januari varje år ska räkenskaperna med tillhörande handlingar samt av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse jämte balansräkning och resultaträkning för senaste verksamhetsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse över sin granskning, där de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen ska delges styrelsen före den 1 mars och överlämnas till årsmötet.

Föreningssammanträde

§ 9. Medlems rätt att delta i skötseln av föreningens angelägenheter utövas på föreningssammanträde, där varje medlem har en röst. Ingen kan för egen räkning och som ombud för andra medlemmar utöva rösträtt för mer än sammanlagt 1/10 av det vid föreningssammanträdet representerade antalet röster. Röstning på föreningssammanträde sker öppet, såvida ej annat begärs. Vid lika röstetal ska mötesordförandens röst gälla, utom vid val där lotten avgör.
§ 10.  Årsmöte hålls en gång om året. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. Extra föreningssammanträde ska utlysas när styrelsen så anser lämpligt eller när minst tio föreningsmedlemmar så begär. Senast en vecka före sammanträdet ska styrelsens kallelse till föreningssammanträdet vara föreningsmedlemmarna tillhanda. Kallelse får enligt styrelsens val ske antingen genom brev eller genom införande på föreningens hemsida. Kallelse anses vara föreningsmedlemmarna tillhanda tre dagar efter det att brev skickats och, om kallelse sker genom införande på föreningens hemsida, samma dag införandet sker. I kallelse till föreningssammanträde ska anges de ärenden som ska förekomma på sammanträdet. I kallelse till årsmöte behöver dock ej särskilt anges de ärenden som enligt stadgarna alltid ska förekomma vid detta. På extra föreningssammanträde får icke förekomma andra ärenden än de som anges i kallelsen. Föreningsmedlem som senast den 1 februari skriftligen begärt detta hos styrelsen är berättigad att få fråga behandlad på årsmötet.
§ 11. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av medlem att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande
5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Bestämmande av medlemsavgift
9. Val av ordförande i föreningen
10. Val av andra styrelseledamöter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av ledamöter i konstnämnd och konsthantverksnämnd.
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden

Inköp och utlottning av verk

§ 12. De verk som inköps för utlottning väljs av dels en konstnämnd, dels en konsthantverksnämnd, bestående av vardera sju – nio ledamöter. Fyra av ledamöterna i respektive nämnd väljs av årsmötet. Dessa ledamöter väljer ytterligare tre – fem ledamöter av respektive nämnd. Ledamöterna utses på ett år. Varje nämnd utser inom sig en ordförande. Beslut om inköp är inte giltigt med mindre än att det fattats av minst tre av respektive konstnämnds ledamöter. De för utlottning förvärvade verken ska utställas på lämplig plats.
§ 13. Utlottning av konstverk sker två gånger under verksamhetsåret. Tidpunkt bestäms av styrelsen. Samtliga medlemmar, som enligt § 3 erlagt avgift, deltar i utlottningen. Konstverken fördelas mellan vinnarna efter deras egen önskan. Vinnare nr 1 väljer först, vinnare nr 2 därefter osv. Vinster som ej avhämtats inom ett år efter utlämningstillfället tillfaller föreningen.

Stadgeändring och upplösning av föreningen

§ 14. Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar är inte giltigt med mindre än att det fattats vid årsmöte och godkänts av minst två tredjedelar av de röstande.
§ 15. För giltigt beslut om upplösning av föreningen fordras att alla medlemmar är ense om beslutet eller att detta fattats av två på varandra följande föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie, och på det sammanträde som sist hålls, godkänts av minst två tredjedelar av de röstande. Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar användas till inköp av konstverk för utlottning bland medlemmarna.

mus augue purus ac elit. Morbi congue hendrerit massa, vulputate convallis turpis pretium nec. Nam consequat congue ligula, quis fringilla dui aliquam vitae.

Bildupphovsrätt

Bildupphovsrätt

Konstverk, skapade av medlemmar i Bildupphovsrätt i Sverige, ekonomisk förening, återges på denna webbplats med tillstånd av Bildupphovsrätt.

Konstverket är skyddat enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att verket inte får mångfaldigas eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren annat än vad som är tillåtet enligt lag. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verket till webbsida, databaser och interna nätverk samt mångfaldigande genom reprografiska metoder. Användning av verket utan erforderligt tillstånd kan medföra ersättningsansvar samt straffrättsliga påföljder. Tillstånd att nyttja verket fås från Bildupphovsrätt i Sverige, Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm. E-post: bildupphovsratt@bildupphovsratt.se.

För mer information, besök Bildkonst Upphovsrätt i Sverige